เลือกหน้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ออกชี้แจงการจัดตั้งชุมชนและหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการชุมชน การรวมเขตชุมชนเพื่อการเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนกลางบ้านพัฒนาแลชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน