เลือกหน้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “อบรมการพัฒนาศักยภาพการทอผ้าปละการขึ้นเครือผ้าเงี่ยงนางดำ” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นางพิศสมัย เพียซ้าย ผู้ใหญ่บ้านหนองกก เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน