เลือกหน้า
วันที่ 21 มิถุนายน 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ในปี 2565 จำนวน 65 ราย และพิจารณาอนุมัติ แผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่เทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน 42 ราย รายละ 6,000 บาท เป็นจำนวนงบประมาณ 252,000 บาท
เทศบาลตำบลสูงเนิน