เลือกหน้า
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้โครงการ “DIGITAL INFINITY : Smart Living ด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว และด้านนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ
– เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาด (Smart Living) เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การให้บริการ การบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง และประชากรและเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินชีวิต มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
– โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายทั้วประเทศ 10 องค์กร ร่วมลงนาม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
เทศบาลตำบลสูงเนิน