เลือกหน้า
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมีนางสาวเยาวลักษณ์ อมฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาการชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบทบาทสตรี และการพัฒนาสตรี
เทศบาลตำบลสูงเนิน