เลือกหน้า
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
กองการศึกษา เทศบาลตำบลสูงเนิน จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน ณ วัดใหญ่สูงเนิน
 
เทศบาลตำบลสูงเนิน