เลือกหน้า
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3
 
เทศบาลตำบลสูงเนิน