เลือกหน้า
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการการบริหารงานระดับอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายกฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานการประชุม
 
เทศบาลตำบลสูงเนิน