เลือกหน้า

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภา ,สมาชิกสภาเทศบาล, พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน