เทศบาลตำบลสูงเนิน 

ข้อมูล จปฐ.

จำนวนครัวเรือนที่บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560

- ครัวเรือนที่ได้จัดเก็บแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560

- จัดเก็บตามประชากรที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือนนั้น ๆ

- จัดเก็บครัวเรือนที่อาศัยอยู่เกิน 6 เดือนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 93