เทศบาลตำบลสูงเนิน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญออกความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากทุกภาคส่วน
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ
อาคารพานิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา
สามารถรับแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ได้ที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เมื่อ 17 ธ.ค. 60 อ่าน 191