เทศบาลตำบลสูงเนิน 

ชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี
  | 1