เทศบาลตำบลสูงเนิน 

สมาชิกสภาเทศบาล


นายนิเวชน์ กิติพูลธนากร
ประธานสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


นายนพดล ฉ่ำสูงเนิน
รองประธานสภาเทศาบาลตำบลสูงเนิน


นายนิพนธ์ เพ็งประสพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


ว่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


นายวิชัย วิษณุโยธิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


นายสมนึก สุภศร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


นายชูวงศ์ เม็งไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


นายยุทธพงษ์ ปริวัฒนศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


นางเบญจา ดวงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


นางสุมาลี ภิญโญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


นายเชิด ดวงมาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน


นายชุมพล ทนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน