เทศบาลตำบลสูงเนิน 

กองสวัสดิการสังคม


นางบุษบา โชติจันทึก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับกลาง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับต้น


นายจักรพันธ์ มาดีประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับต้น


ว่าง
นักสังคมสงเคราะห์ ปก/ชก


ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง/ชง)


นางสาวชุติมา พรหมรุกขชาติ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานการเกษตร ปง/ชง


นางสมพงศ์ กัลยา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวนฤพร พรหมพันธ์ใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจารุวรรณ ลหุจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
คนงาน