เทศบาลตำบลสูงเนิน 

กองวิชาการและแผนงาน


นางนิภาพร คร้ามวงษ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ระดับต้น


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


นางสาวศศิธร ไม้สูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกร ปก/ชก


ว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก


ว่าง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง/ชง


นางสาวประภาพรรณ เมฆสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัทราวดี ภิญโญ
พนักงานจ้าง