เทศบาลตำบลสูงเนิน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางคัมภิรัตน์ แก้วสุวรรณะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) ระดับต้น


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) ระดับต้น


ว่าง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปก/ชก


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง


พ.จ.อ.มนตรี แดงสูงเนิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง
พยาบาลวิชาชีพ


นางเจนจิรา ญาณวารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพศาล โครตสัมพันธ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นางบังอร แจเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายมงคล หวานสูงเนิน
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายยรรยง ขันเกษตร
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายวิมล โปร่งสูงเนิน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายไพรัตน์ เจียมสูงเนิน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายสุรชัย จวนชัยภูมิ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายปกรณ์ ดุนสุงเนิน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


ว่าง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายนิพนธ์ ดมสูงเนิน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายศิริพจน์ วงประกอบ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายสุพัฒน์ รัศมีเพ็ญ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายสุทธิพงษ์ สว่างสูงเนิน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายสวงษ์ หนองโทน
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายคณิต วงประกอบ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายเชษฐา ภูมิเนาว์นิล
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


ประสาท ไชยมงคล
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายอานุภาพ นิลรัตน์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายสุวิทย์ อู๋สูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายนภัสรพี บัวกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายโฆษิต โคตรสัมพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพุทธิพงศ์ เจียมสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
คนงาน


ว่าง
คนงาน