เทศบาลตำบลสูงเนิน 

กองการศึกษา


นางอุบลรัตน์ ไชยโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) ระดับต้น

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา) ระดับต้น


นางสาวภัทรวรรณ ทิมสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนวลพรรณ ก้อนศีรษะ
ครู ค.ศ.1


ว่าง
นักสันทนาการ (ปก/ชก)


ว่าง
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปง/ชง)


นางเปรมฤดี เพ็ชรจำนงค์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายทัศนเทพ เทศทอง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวเดือนเพ็ญ จงสุขกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป