เทศบาลตำบลสูงเนิน 

กองช่าง


นายมณฑล ชมภูพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับกลาง


นายเทอดศักดิ์ มวมขุนทด
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น


นายอรรถชา นอกกระโทก
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ว่าง
วิศวกรโยธา (ปก/ชก)


ว่าง
นายช่างผังเมือง (ปง/ชง)


ว่าง
นายช่างโยธา (ปง/ชง)


ว่าง
วิศวกรไฟฟ้า (ปก/ชก)


นายสุชาติ สบายสูงเนิน
พนง.ขับรถตักหน้าขุดหลัง


นายประภาส แจเกาะ
พนง.ขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายทีปวิช คงคากุล
ผช.นายช่างไฟฟ้า


นายเสกสรรน์ ตั้งสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกรุณา ศรีวัง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิษณุ นิลรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวราวุฒิ ญาณวารี
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุธีพัฒน์ ศุภชัยศิริจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.นรินทร เพชรสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายคำพลอย จันดา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพรชัย สังเกตกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายศุพัตร มาวรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสันติภาพ รัศมีเพ็ญ
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
คนงาน