เทศบาลตำบลสูงเนิน 

กองคลัง


นางกุลภัส กกสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับกลาง


นางวัลภา จรูญสวรรยา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น


นายเกียรติศักดิ์ คำจันทึก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น


นางสาวณัฐนันท์ รติวัจน์โณทัย
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวณัฐกานต์ เอมโอด
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ


นางสาวศิรดา โกเศยโยธิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง


-
ไม่มีตำแหน่ง


-
ไม่มีตำแหน่ง


-
ไม่มีตำแหน่ง


นางสาวจรัญญา อิ่มวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวยุภาพร โหมดสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน


นายฤทธิรงค์ โพธิ์ย้อย
พนักงานเจ้าทั่วไป


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางพรรณี สิงหัดชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


นายศุภพัฒน์ สมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้