เทศบาลตำบลสูงเนิน 

สำนักปลัด


ว่าที่ร้อยโทภูมินันท์ พรชีวโชติ
ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง


นางสาวนริศา จันทร์รองศรี
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น


นางบังอร กระจ่างโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับกลาง


นางจงจิต เชิดโคกสูง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง


นางลัดดาวัลย์ ชนากานต์กุล
นักจัดการงานทะเบียน ชำนาญการ


นายวีระพัฒน์ เพ็งประสพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


ไม่มีตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่ง


ไม่มีตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่ง


นายณพงศ์ภัทร วัฒนพินิจวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน


ไม่มีตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่ง


นางสาวจุฑารัตน์ ขำกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางชบา ฉ่ำสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสนิทวงศ์ เพ็งประสพ
พนักงานดับเพลิง


นายสมเกียรติ จรูญสวรรยา
พนักงานขับรถยนต์


นายสิน เชิดโคกสูง
พนักงานขับรถยนต์


นายรังสรรค์ นุขุนทด
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายสมพร ทนสูงเนิน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายพรเทพ รังสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง


นายบวร แสนสันเทียะ
พนักงานดับเพลิง


นายสมชาย กัลยา
พนักงานดับเพลิง


นายรังสรรค์ ดิษฐ์สูงเนิน
พนักงานดับเพลิง


นายชวลิต ศรสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสุพัชชา กอนปั้น
นักการ


นางมุยุรา สละทอง
นักการ


ว่าง
พนักงานดับเพลิง


นายพิเชษฐ เสริมใหม่
คนงาน