เทศบาลตำบลสูงเนิน 

คณะผู้บริหาร


นายนคร กิติพูลธนากร
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน


นายชูชาติ พลายงาม
รองนายกเทศมนตรีีตำบลสูงเนิน


นางสาวจารุดา สัตยาพิสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรีีตำบลสูงเนิน