เทศบาลตำบลสูงเนิน 
ข้อมูลประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน   มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  10,110 คน  แยกเป็น  ชาย  4,783 คน  หญิง  5,327 คน  จำนวนครัวเรือน  5,865 ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร  816.64  คน  ต่อ  ๑  ตารางกิโลเมตร

ปี พ.ศ. จำนวนประชากร (คน จำนวนหลังคาเรือน  ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)
ชาย หญิง รวม
2553 4,815 5,350  10,165  4,757  820.08
2554 4,811 5,370  10,181  4,793  1,408.16
2555 4,767  5,315  10,082  4,957  814.38
2556  4,791  5,333  10,124  5,182  817.77
2557  4,783  5,338  ,10,121  5,180  817.53
2558  4,721  5,258  9,979  5,678  806.05
2559  4,783  5,327  10,110  5,865  816.64

 

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 1-10 ปี 595 554 1,149
11-20 ปี 589 591 1,108
21-30 ปี 635 659 1,294
31-40 ปี 815 800 1,645
41-50 ปี 754 813 1,567
51-60 ปี 614 872 1,486
61-70 ปี 433 579 1,012
71-80 ปี 215 316 531
81-90 ปี 58 150 208
91-100 ปี 12 18 30