เทศบาลตำบลสูงเนิน 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ
1.  การเกษตร
        ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน มีพื้นที่ทำการเกษตรเพียงเล็กน้อยตามแนวที่เป็นเขตติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน มะเกลือเก่า

2.  การประมง
        ไม่มีพื้นที่ประมง

3.  การปศุสัตว์
        ไม่มีพื้นที่ปศุสัตว์

4.  การบริการ
        ลักษณะการประกอบกิจการบริการในเขตเทศบาล ได้แก่
1.  โรงแรม (ขนาดไม่เกิน  ๖๐ ห้องพัก)     มี        5    แห่ง
2.  ตลาด                มี        ๒    แห่ง                    
3.  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง        มี        6    แห่ง   

5.  การท่องเที่ยว
        ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่เส้นทางที่ใช้สัญจรไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของอำเภอสูงเนินต้องผ่านเทศบาลตำบลสูงเนิน ดังนี้
ปราสาทโนนกู่ ตั้งอยู่ที่บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ตำบลโคราช ห่างจากแยกวัดญาณโศภิตวนาราม 3 กิโลเมตร เป็นศาสนสถานแบบศิลปะเขมร ก่อด้วยอิฐปนหินทราย ประกอบด้วยปรางค์หลังเดี่ยวบนฐานสูง ด้านหน้ามีวิหารหันเข้าหาปรางค์ประธานอยู่ 2 หลัง ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีซุ้มประตูทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นทางเข้า-ออก และที่ลานระหว่างวิหารทั้งสองนั้นพบโคนนทิหมอบในอาการเคารพปราสาทประธาน อันเป็นที่สถิตของพระศิวะมหาเทพ ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ในราวพุทธศตวรรษที่ 16
ปราสาทเมืองแขกตั้งอยู่ที่บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ตำบลโคราช อยู่เลยปราสาทโนนกู่ไปประมาณ 600 เมตร ปราสาทเมืองแขกเป็นศาสนสถานแบบศิลปะเขมร ก่อด้วยอิฐปนหินทราย ประกอบด้วยปรางค์ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศเหนือ ปัจจุบันเหลือเพียงมณฑปด้านหน้าล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและคูน้ำคั่นดินอีกชั้นหนึ่ง มีซุ้มประตูทิศเหนือเป็นทางเข้า-ออก นอกประตูซุ้มบนคันดินชั้นนอกสุด มีซากปราสาทขนาดย่อมอีกสองหลัง หน่วยศิลปากรได้ทำการขุดแต่งปราสาทเมืองแขกซึ่งได้พบทับหลังสลักลายตามแบบศิลปะเขมรสมัยเกาะแกร์แปรรูป รวมทั้งศิลาจารึกที่ถูกนำมาก่อเป็นฐานประตูซุ้มชั้นนอกสุด
        ปราสาทเมืองเก่า ตั้งอยู่ในวัดปราสาทเมืองเก่า ตำบลโคราช อยู่เลยปราสาทเมืองแขกไปอีกประมาณ 3.3 กิโลเมตร เป็นอโรคยาศาลที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรเขมร ทรงสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1724-1763 อโรคยาศาลมีแผนผังประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีบรรณาลัยอยู่ทางมุมขวาด้านหน้า ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งมีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้า นอกกำแพงมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมกรุด้วยศิลาแลง
วัดธรรมจักรเสมาราม ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวาง ตำบลเสมา แต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทวารวดี มีโบราณวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร อายุราว พ.ศ. 1200 และธรรมจักรเก่าแก่ ลักษณะเหมือนเสมาธรรมจักรที่ขุดพบที่จังหวัดนครปฐม หลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่ค้นพบบริเวณพระนอนและภายในเมืองเสมา ได้แก่ พระพุทธรูปสำริด ประพิมพ์ดินเผา ลูกปัดแก้ว แวดินเผาที่ใช้ปั่นฝ้าย และจารึกที่บ่ออีกา ซึ่งเป็นศาสนสถานพราหมณ์แบบศิลปะขอม ได้กล่าวถึงอาณาจักรจานาศะ หรือเมืองเสมา ว่ามีการนับถือพุทธศาสนามาแต่เดิม ต่อมาภายหลังได้รับวัฒนธรรมแบบขอมที่บูชาพระศิวะเข้ามาพร้อมกันด้วย

6.  อุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  อุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน  ซึ่งอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล  ได้แก่

1. โรงสีข้าว มี 3 แห่ง
2. โรงเลื่อย มี 1 แห่ง
3. โรงทอกระสอบ  มี 1 แห่ง
4. โรงงานผลิตพลาสติก  มี 1 แห่ง
5. โรงชำแหละเนื้อไก่ มี 1 แห่ง
6. โรงงานผลิตรองเท้า มี 1 แห่ง
7. โรงงานผลิตไส้กรอก 1 แห่ง
8. โรงงานทำวงกบไม้  มี 4 แห่ง
9. โกดังและคลังสินค้า มี 1 แห่ง
10.  โรงงานอิเล็คทรอนิค มี 1 แห่ง
11. โรงงานแปรรูปอาหาร มี 2 แห่ง


7.  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- การพาณิชย์ส่วนใหญ่  เป็นกิจการค้าซึ่งทำหน้าที่เป็นตลาดซื้อขาย  ที่ได้จดทะเบียนการค้า  และทะเบียนพาณิชย์  ซึ่งรวมกันอยู่หนาแน่นเป็นชุมชน  การค้าโดยเฉพาะในเขตเมือง  สินค้าที่มีจำหน่ายได้แก่  เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์ก่อสร้าง  เฟอร์นิเจอร์  จักรยานยนต์  สินค้าการเกษตร  เมล็ดพันธุ์พืช  รวมตลอดถึงอาหาร สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภค – บริโภค มีจำนวน  250  แห่ง
- กลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลสูงเนิน  มีกลุ่มอาชีพทั้งหมด ๓ กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ ของตลาดเย็นเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยเริ่มดำเนินการฟื้นฟูมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  และมีสมาชิกในการดำเนินการ ทั้งหมด ๒๑ คน มีการบริหารกลุ่ม โดยประธานกลุ่ม มีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งมีการให้สมาชิกลงหุ้นๆละ ๒๐๐ บาท เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมตามความสมัครใจ และมีการปันผลหุ้นให้สมาชิกทุกปี
2. กลุ่มนวดแผนไทย ตั้งอยู่ที่ อาคารฌาปณกิจสงเคราะห์วัดใหญ่สูงเนิน(เดิม) มีสมาชิก ทั้งหมด ๕ คน ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี ๒๕๕๑  จนถึงปัจจุบัน
3. กลุ่มทำดอกไม้จันท์ ตั้งอยู่ที่ อาคารฌาปณกิจสงเคราะห์วัดใหญ่สูงเนิน(เดิม) มีสมาชิก ทั้งหมด  ๒๒ คน ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี ๒๕๕๑  จนถึงปัจจุบัน

8.  แรงงาน
        แรงงานที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงมาทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน เช่น บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแรงงานต่างชาติ ได้แก่ เมียนม่าร์ กัมพูชา ลาว และอื่น ๆ อีกด้วย