เทศบาลตำบลสูงเนิน 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
1.  การศึกษา
1.  โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
-  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี บุคลากร  38  คน  จำนวนนักเรียน  ๙45  คน
-  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์  บุคลากร  32  คน  จำนวนนักเรียน  578  คน 
-  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ บุคลากร  5 คน จำนวนนักเรียน  52  คน
2.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน  ๑แห่ง ได้แก่  โรงเรียนสูงเนิน  บุคลากร  96  คน  จำนวนนักเรียน  1,751  คน
3.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน จำนวน   ๑  แห่ง
4.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
-  โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์  บุคลากร  78  คน  จำนวนนักเรียน  1,206   คน
-  โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา  บุคลากร  35  คน  จำนวนนักเรียน  527  คน


2.  สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินมี โรงพยาบาลสูงเนิน  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  ๑  แห่ง  จำนวนเตียงคนไข้  มีจำนวน  9๐  เตียง มีคลินิกเอกชน  จำนวน ๖ แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ          จำนวน    1 แห่ง  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  จำนวน  202  คน สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ถ้ามีอาการหนักจะส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสูงเนินและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตามลำดับ

    
3.  อาชญากรรม
        ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการป้องกันในพื้นที่เทศบาลตำบลสูงเนินมีการจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในด้านต่างๆ มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอสูงเนิน 1 แห่ง อาชญากรรมมีจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุ


4.  ยาเสพติด
ในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสูงเนินมีการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้
1. ผู้ดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ชุมชน เทศบาล อำเภอ
2. กิจกรรมที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่
-  การฝึกอบรมให้ประชาชน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด
-  รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ทางเว็ปไซด์  
    เดินรณรงค์ เป็นต้น
-  สนับสนุนให้มีการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา
-  สนับสนุนงบประมาณให้กับสาธารณสุขดำเนินการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
-  ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด
-  จัดประชาคมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-  จัดตั้งคณะทำงานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-  จัดตั้งอาสาสมัครในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-  ส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในชุมชน
3.  ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินได้ประกาศเป็นเทศบาลปลอดยาเสพติดแล้ว


5.  การสังคมสงเคราะห์
        เทศบาลตำบลสูงเนิน มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต โดยดำเนินโครงการที่สำคัญ ได้แก่
- โครงการต้อนรับสมาชิกใหม่เยี่ยมเด็กแรกเกิด เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ผลจากการดำเนินโครงการทำให้พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิด เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น ซึ่งเทศบาลฯสามารถส่งตัวไปรักษาได้ทันเวลา
- โครงการบ้านกลางผู้สูงอายุ สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล