เทศบาลตำบลสูงเนิน 
สภาพทั่วไป

ด้านกายภาพ
1.  ที่ตั้งของตำบล
        อำเภอสูงเนินเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอสันเทียะ  (อำเภอโนนไทย)  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  ๕ ได้สร้าง  ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา พ.ศ.  ๒๔๔๒ ทางรถไฟตัดผ่านเข้าหมู่บ้านสองโนน (อำเภอสูงเนินในปัจจุบัน)  ทำให้การติดต่อกับจังหวัดสะดวกกว่าติดต่อกับอำเภอโนนไทย ยิ่งกว่านั้น ประชาชนต่างก็อพยพเข้ามาทำมาหากิน  และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในหมู่บ้านสองโนนจำนวนมาก เพื่อสะดวกในการดูแลทุกข์สุขของราษฏร ทางราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ โดยย้ายอำเภอสูงเนิน (ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสันเทียะ) มาตั้งที่บ้านสองโนนประมาณกลางปี  พ.ศ.  ๒๔๔๗  บ้านสองโนน  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านสูงเนิน”  จนถึงปัจจุบันต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ จึงได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลสูงเนิน
        ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  ๑๑๖  ตอน  ๙ ก วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  พฤษภาคม   ๒๕๔๒ เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลสูงเนิน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  ๓๗   กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  ถนนมิตรภาพ  ประมาณ  ๒๒๔  กิโลเมตร  และโดยทางรถไฟ  ๒๓๑  กิโลเมตร มีพื้นที่  ๑๒.๓๘  ตารางกิโลเมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (๗.๒๓ ตารางกิโลเมตรจากการวัดพื้นที่จริงของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา)  ประกอบด้วย  ๖  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  ๑,๓,๔,๘,๑๐  และ  หมู่ที่  ๑๑  จำนวน  ๑๔  ชุมชน
เทศบาลตำบลสูงเนิน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
ทิศใต้   ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

      
 
2. ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลสูงเนิน  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ-เรียบราบและที่ราบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  


3. ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศตลอดทั้งปี มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 4.8 มิลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส

    
4.  ลักษณะของดิน
        สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในระยะเวลานาน  ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง


5. ลักษณะของแหล่งน้ำ
        มีแม่น้ำลำตะคลองไหลผ่านชุมชน  


6.  ลักษณะของไม้และป่าไม้
    ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินไม่มีพื้นที่ป่าไม้