เทศบาลตำบลสูงเนิน 
หมู่บ้านในเขตตำบล

เขตการปกครอง
ครอบคลุมพื้นที่ 14 ชุมชน ได้แก่
1.  ชุมชนเบญจมิตร            
2.  ชุมชนบูรพาสามัคคี
3.  ชุมชนแสงไทยพัฒนา            
4.  ชุมชนสว่างแสงธรรม
5.  ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา            
6.  ชุมชนสุขาวดี
7.  ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์        
8.  ชุมชนกลางบ้านพัฒนา
9.  ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง            
10.ชุมชนบ้านหันสามัคคี
11.ชุมชนญาติเจริญ กม.2            
12. ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
13.ชุมชนเสริมสุขพัฒนา            
14. ชุมชนโนนค่า – ออมสินสามัคคี

6 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่  1  บ้านสูงเนิน        
หมู่ที่  3  บ้านตะคองหลง
หมู่ที่  4  บ้านเหล่าโนนค่า        
หมู่ที่  8  บ้านสุขาวดี
หมู่ที่  10 บ้านญาติเจริญ        
หมูที่  11 บ้านสูงเนิน