เทศบาลตำบลสูงเนิน 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
    “สูงเนินน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง รวมแรงเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด คุณภาพชีวิตดี มีหลักธรรมาภิบาล”