เทศบาลตำบลสูงเนิน 
โรงงานในเขตเทศบาล

โรงงานในเขตตำบล

ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขต เทศบาล  เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  อุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน  ซึ่งอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล  ได้แก่

1. โรงสีข้าว มี 3 แห่ง
2. โรงเลื่อย มี 1 แห่ง
3. โรงทอกระสอบ  มี 1 แห่ง
4. โรงงานผลิตพลาสติก  มี 1 แห่ง
5. โรงชำแหละเนื้อไก่ มี 1 แห่ง
6. โรงงานผลิตรองเท้า มี 1 แห่ง
7. โรงงานผลิตไส้กรอก 1 แห่ง
8. โรงงานทำวงกบไม้  มี 4 แห่ง
9. โกดังและคลังสินค้า มี 1 แห่ง
10.  โรงงานอิเล็คทรอนิค มี 1 แห่ง
11. โรงงานแปรรูปอาหาร มี 2 แห่ง