เทศบาลตำบลสูงเนิน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล

การศึกษา
1.  โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
-  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี บุคลากร  38  คน  จำนวนนักเรียน  ๙45  คน
-  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์  บุคลากร  32  คน  จำนวนนักเรียน  578  คน 
-  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ บุคลากร  5 คน จำนวนนักเรียน  52  คน


2.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน  ๑แห่ง ได้แก่  โรงเรียนสูงเนิน  บุคลากร  96  คน  จำนวนนักเรียน  1,751  คน


3.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน จำนวน   ๑  แห่ง


4.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
-  โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์  บุคลากร  78  คน  จำนวนนักเรียน  1,206   คน
-  โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา  บุคลากร  35  คน  จำนวนนักเรียน  527  คน