เทศบาลตำบลสูงเนิน 
ด้านสิ่งแวดล้อมฯ

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
1.  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
เทศบาลตำบลสูงเนิน มีชุมชนจำนวน  14  ชุมชน ดังนี้


1.  ชุมชนเบญจมิตร มีพื้นที่  740  ไร่ ประชากร   904 คน  แยกเป็นชาย  417  คน  หญิง  487  คน  513  ครัวเรือน
2.  ชุมชนบูรพาสามัคคี มีพื้นที่ 360 ไร่ ประชากร 1,537  คน แยกเป็นชาย 746  คน หญิง 791  คน  376  ครัวเรือน 
3.  ชุมชนแสงไทยพัฒนา – ประปาพัฒนา มีพื้นที่ 1,559.5 ไร่ ประชากร  880  คน แยกเป็นชาย  392  คน หญิง  488  คน  799  ครัวเรือน    
4.  ชุมชนสว่างแสงธรรม มีพื้นที่  664.75 ไร่ ประชากร 515  คน แยกเป็นชาย  225  คน หญิง  290  คน  133  ครัวเรือน

5.  ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา    มีพื้นที่ 551 ไร่ ประชากร 477  คน แยกเป็นชาย  255  คน หญิง  222  คน  257  ครัวเรือน       

6.  ชุมชนสุขาวดี มีพื้นที่ 716.78 ไร่ ประชากร 549  คน แยกเป็นชาย  259  คน หญิง  290  คน  315  ครัวเรือน

7.  ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์ มีพื้นที่ 473.25 ไร่ ประชากร 550  คน แยกเป็นชาย  262  คน หญิง  288  คน  232  ครัวเรือน         

8.  ชุมชนกลางบ้านพัฒนา มีพื้นที่ 109 ไร่ ประชากร 543  คน แยกเป็นชาย  246  คน หญิง  297  คน  215  ครัวเรือน

9.  ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง มีพื้นที่ 82 ไร่ ประชากร 801  คน แยกเป็นชาย  373  คน หญิง  791  คน  428  ครัวเรือน           

10.ชุมชนบ้านหันสามัคคี มีพื้นที่ 297.25 ไร่ ประชากร 667  คน แยกเป็นชาย  317  คน หญิง  350  คน  279  ครัวเรือน

11.ชุมชนญาติเจริญ กม.2    มีพื้นที่ 730.75 ไร่ ประชากร 815  คน แยกเป็นชาย  369  คน หญิง  446  คน  612  ครัวเรือน         

12. ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ มีพื้นที่ 560 ไร่ ประชากร  667  คน แยกเป็นชาย  325  คน หญิง  342  คน  414  ครัวเรือน

13.ชุมชนเสริมสุขพัฒนา มีพื้นที่ 312  ไร่ ประชากร 555  คน แยกเป็นชาย  263  คน หญิง  292  คน  354  ครัวเรือน           

14. ชุมชนโนนค่า – ออมสินสามัคคี มีพื้นที่ 490 ไร่ ประชากร  801  คน แยกเป็นชาย  373  คน หญิง  428  คน  414  ครัวเรือน

2.  ข้อมูลด้านการเกษตร
        - ทำนา จำนวน 25 ครัวเรือน (ชุมชนสว่างแสงธรรม,ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์,ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา,ชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี)
        - ทำไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง จำนวน 23 ครัวเรือน (ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา,ชุมชนญาติเจริญ กม.๒)

3.  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร
        ความเพียงพอของน้ำการเกษตรจากปริมาณน้ำฝนและจากลำตะคลองเพียงพอและทั่วถึง


4.  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
        มีระบบน้ำประปาและแหล่งน้ำธรรมชาติที่เพียงพอและทั่วถึง